Referat fra generalforsamlingen 24. ap2023

 1. Valg af dirigent
  Kai blev valgt.
 2. Formandens beretning
  Lars oplæste beretningen. Der var ingen kommentaren til beretningen.
 3. Kassererens beretning
  Gert uddelte og fremlagde regnskabet og budgettet for 2023/34. Resultatet viste indtægter på godt 22.000 kr., mens udgifter udgjorde ca. 19.200 kr., hvoraf størsteparten (ca. 15.500 kr.) er kontingent til hovedkredsen og DSU. Året endte således med et overskud på knap 3.000 kr. Gert bemærkede, at spillerne på 2. holdet havde valgt ikke at få refusion for kørsel, hvilket ellers vil have tæret på overskuddet.
  Klubben har en kassebeholdning på ca. 46.000 kr., og der er tilgodehavender i kontingent på 4.650 kr., mens der er 2.700 kr. i forudbetalt kontingent. Formuen er 48.200 kr.
  Kai bemærkede, at det var dejligt at have en god egenkapital, og at der var positiv afvigelse fra budgettet.
  John spurgte til, hvorfor der blev budgetteret med underskud til næste år, men svaret blev udskudt til punkt 7.
 4. Valg til bestyrelsen – Gert Jøhnk, Poul Vyff og Per Hansen er på valg.
  Alle blev genvalgt uden modkandidater.
 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen, pt. Jan Madsen og Jan Garbrecht
  Gert foreslog Allan og Claus, men de takkede begge nej.
  Jan M. og Jan G. blev genvalgt in absentia.
 6. Valg af
  a) materialeforvalter, pt. Per Hansen. Per blev genvalgt.
  b) revisor – pt. Allan Hye. Allan blev genvalgt
  c) turneringsudvalgsmedlem, pt. Claus Mogensen. Claus blev genvalgt.
  d) fællessuppleant for 6a-c, pt. Allan Hye. Allan blev genvalgt.
 7. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen havde foreslået en kontingent­stigning på 100 kr. for seniorer og 80 kr. for passive, juniorer og pensionister.
  Gert fremlagde budgetforslaget. DSU vil hæve kontingentet med 50 kr. pr. medlem.
  Budgettet er til den forsigtige side og dermed et forventeligt underskud.
  Lars spurgte til hjemmesiden, der ikke figurerede i budgettet, men Gert har endnu ikke fået nogle bilag på det. Der er dog tale om et relativt lille beløb.
  John foreslog, at vi venter med at sætte kontingentet op, indtil regnskabet viser et evt. underskud.
  På baggrund af Johns forslag, blev der stemt om, hvor vidt bestyrelsens forslag skulle vedtages. 6 stemte for, mens 1 stemte imod, så bestyrelsen forslag blev gennemført.
 8. Træning og juniorskak
  Lars læste Pers ‘beretning’ fra juniorskakken og uddelte derefter medaljer til Frede, Magnus og Johan, der var til stede. Johan fik desuden en fighterpokal. Benjamin kom senere og fik sin medalje der.
 9. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet forslag.
 10. Eventuelt
  Poul samlede tilmeldinger ind til lynturnering efter generalforsamlingen.
  Poul foreslog at spørge Vojens om en fælles klubturnering næste forår.
  Allan synes også at det er for kedeligt med så få deltagere, og Claus bakkede op. Der er dog et problem for dem, der ikke deltager; skal de sidde her selv eller skal de også køre til Vojens? Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
  John gjorde opmærksom på, at vi skal sørge for, at mindst en anden har administratoradgang til hjemmesiden, så vi dels kan hente fakturaer, og dels ikke ender i samme situation som sidst, hvor vi endte med ikke at kunne få adgang til siden. Hjemmesiden skal stå i klubbens navn, og fakturaer skal tilgå kassereren. Bestyrelsen vil undersøge forholdene nærmere. John tilbød at hjælpe til, hvis der er nogle tekniske udfordringer.

Referent
Lars Jørgensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *